Články

Všem majitelům plynových spotřebičů doporučuji si přečíst tyto články:

Vliv zařízení vytvářejících narušení tahu komína při provozu plynových spotřebičů kategorie B – část 1.
Vliv zařízení vytvářejících narušení tahu komína při provozu plynových spotřebičů kategorie B – část 2.
Vliv zařízení vytvářejících narušení tahu komína při provozu plynových spotřebičů kategorie B – část 3.
Odpovědnost při provozu plynových spotřebičů v případě otravy – 1. část
Odpovědnost při provozu plynových spotřebičů v případě otravy – 2. část

 

Změna TPG 704 01

Změnami v normě TPG 704 01, která stanovuje požadavky na odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, se při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu, musí nově z bezpečnostních důvodů provést měření koncentrace CO ve spalinách a v ovzduší v místě instalace dále pak měření tahu komína a teploty spalin. Naměřené hodnoty koncentrace CO ve spalinách se přepočítávají na tzv. hodnotu CO neředěné s ohledem na součinitel přebytku spalovacího vzduchu. Na základě této hodnoty se stanoví návrh termínu provedení servisu spotřebiče podle diagramu.V případě koncentrace vyšší než 1000 ppm se stanoví návrh na okamžité odstavení spotřebiče z provozu!

Spotřebiče v provedení B odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalinovou cestou. Při nedostatečném přívodu spalovacího vzduchu dochází k nedokonalému spalování, porušení tlakové dynamické rovnováhy systému “místnost–spotřebič“, případně “přerušovač tahu–komín“, a k vracení spalin přerušovačem tahu do prostoru, ve kterém jsou spotřebiče instalovány.

Pokud není zajištěno automatické blokování současného provozu zařízení způsobujících podtlak a spotřebičů v provedení B, nesmí být spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení B s přerušovačem tahu umístěny v prostorech, ve kterých může vznikat podtlak, jehož hodnota je větší než 4 Pa, způsobený:

a) ventilátory;
b) větracími zařízeními;
c) spotřebiči s ventilátorem;
d) centrálním vysavačem;
e) tahem komína jiných spotřebičů;
f) jinými zařízeními.

Ověření nepřípustného podtlaku je možné provést tlakovým zařízením např. sondou pro nízké tlaky s režimem 4PA měření .Ověření provádí kvalifikovaná osoba, např. revizní technik plynových zařízení, revizní technik spalinových cest, servisní technik plynových spotřebičů, projektant s autorizací v oboru technika prostředí staveb nebo soudní znalec v příslušném oboru.
K čemu slouží 4 Pa test?
Tímto testem určíme, zda je dostatečný přívod vzduchu pro spalování. 4 Pa test slouží ke kontrole mezních hodnot podtlaku pro bezpečný provoz plynových ohnišť (hořáků) a klimatizací jak v kotelnách, tak i v domácnostech

Jakým způsobem může docházet k přisávání oxidu uhelnatého do místnosti?
• Souběžným provozem topeniště, plynového ohniště (hořáku), který je závislý na přívodu vzduchu a odvětrávacího zařízení může dojít k nebezpečnému podtlaku (výstupu spalin do objektu) v místě, kde se nachází spotřebič.
• Při nedostatečném množství spalovaného vzduchu, tedy O2, vmístě umístění topeniště se začne vzduch přisávat spalinovu cestou -> CO vstupuje do prostoru -> hrozí nebezpečí udušení
• 4 Pa-Testem je možné kontrolovat zajištění dostatečného množství vzduchu pro spalování při souběžném provozu topeniště a odsávací jednotky.
• Princip 4Pa testu: měření diferenčního tlaku mezi kotelnou a referenčním místem (venkovní vzduch nebo schodiště .
Co je oxid uhelnatý?
Je to nejběžněji se vyskytující jed v domácnosti.
• Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv (uhlí, benzínu, ropy, zemního plynu, zkapalněného plynu a dřeva).
• Vzniká v nedostatečně udržovaném nebo špatně namontovaném domácím topném zařízení jako je například nástěnné topení, plynový kotel, karma nebo krb.
• Nemůže z Vašeho domu unikat kouřovodem, pokud je komín zanesený a tah blokován.
• K tomu, aby se fosilní paliva kompletně spálila, je potřeba velkého množství vzduchu, což znamená, že Váš domov by měl být vybaven adekvátní ventilací, aby byl zabezpečen dostatečný přístup vzduchu pro zařízení, kterým jsou např. nástěnná topení, krby a kotle.
Jak může tento plyn ohrozit mou rodinu?
• Je známo, že oxid uhelnatý způsobuje smrt! Oficiální čísla ukazují, že desítky lidí ročně zemře ve svých domovech na následek otravy tímto nebezpečným jedem.
• Symptomy otravy jsou velmi často lehce zaměnitelné za příznaky chřipky, vyčerpání nebo otravy jídlem.
• Dejte si pozor na: bolesti hlavy, celkovou únavu, bolest svalů, ospalost, nevolnost a zvracení. Ne všichni členové rodiny by mohli trpět stejnými příznaky, takže pokud máte podezření na otravu, požádejte svého lékaře o okamžité provedení krevních testů, aby určil její úroveň ve Vašem těle. Oxid uhelnatý ve Vašem těle dlouho nezůstává poté, co mu přestanete být vystavování. Test by měl být proto proveden do 4 hodin od vystavení se působení tohoto plynu.
• Největšímu riziku jsou vystaveny mladé matky s dětmi v domácnosti, důchodci, těhotné ženy a lidé s dýchacími a srdečními obtížemi, kteří jsou více závislí na kyslíku
Jak mohu svou rodinu ochránit?
• Odborný servisní technik by měl provádět servis všech spotřebičů spalujících palivo každých 12 měsíců.
• Zařízení spalující uhlí a zemní plyn by měla mít protažené kouřovody a komíny. To by mělo zajistit odstranění blokací komínů.
• Nikdy nepoužívejte sporák k vytápění kuchyně! Neventilovaná zařízení jako například varné desky produkují oxid uhelnatý.
• Ujistěte se, že všechny otvory v domě jsou prostupné. Všechna paliva potřebují přístup vzduchu!
Ušetřete náklady na energii. Údržba plynového kotle se vyplatí hned několikanásobně.

Během topné sezony, kdy bylo topení několik měsíců v provozu, se může spalovací komora kotle zanést, což zhoršuje účinnost systému a má za následek vyšší spotřebu energie na přípravu teplé vody v létě a na vytápění v zimě, tedy vyšší náklady. Následkem dlouhodobého zanedbávání pravidelné údržby může docházet u kotlů s odvodem spalin do komína i k silnému znečištění výměníku a následnému úniku spalin do okolního prostředí.
Vyčištěný kotel pracuje úsporněji.
Přes léto většina lidí na svůj topný systém zapomene. Právě letní měsíce jsou přitom ideálním obdobím pro jeho pravidelnou údržbu, kterou odborníci doporučují provádět jednou ročně. Proškolený servisní technik během pravidelné servisní prohlídky zkontroluje, zda všechny komponenty systému fungují správně – mj. kotel, zásobník, regulaci a expanzní nádoby. Je-li to nutné, vyčistí teplosměnné plochy od usazených nečistot a nastaví znovu kotel na dané parametry. Opotřebované díly vymění. Kromě toho změří hodnoty CO2.
Po kontrole pracuje systém opět hospodárně a ekologicky. Je také výrazně méně náchylný k poruchám. Lze tak předejít výpadkům na podzim a v zimě, kdy bude kotel opět muset podávat plný výkon. Pravidelná kontrola a čištění navíc ušetří až deset procent paliva.
Odkládat údržbu se nevyplácí.

Na podzim bývají servisní střediska nejvíce vytížena a čekání na topenáře se může protáhnout. To potvrzuje Miroslav Bongar, servisní technik firmy Junkers, která dlouhodobě vévodí vývoji a produkci plynových kotlů: „Na začátku topné sezony bývají servisní střediska vytížena lidmi, kteří přes léto na kotel zapomínají a odkládají jeho pravidelnou prohlídku na poslední chvíli. Když někteří z nich chtějí začít na podzim topit, zjistí, že jim kotel vlivem zanedbané údržby nefunguje.“ V sychravém počasí je každý výpadek topného systému nepříjemně znát. Pravidelná servisní prohlídka přitom znamená podstatně kratší odstávku zařízení, než jakou způsobí většina poruch.
Čekat se servisem na poslední chvíli se tedy jednoznačně nevyplatí. „Několik stokorun a jedna až dvě hodiny času opravdu nejsou za rok klidu a pohodlí nijak přemrštěné investice. Lze tak předejít drobným i případně vážnějším poruchám i ušetřit až deset procent na protopeném plynu,“dodávájí dodavatelé plynu a výrobci kotlů.                                                                                                                                                                    

Kontaktní informace

Adresa:
Kolínská 147
281 23 Starý Kolín

Mobil: +420 603 258 105

plynservis.sykora@email.cz

Provozní doba:
Po – Pa 7:00 -15:00
So, Ne a svátky - zavřeno

Další informace

  • Autorizovaný servis, opravy a montáž spotřebičů níže uvedených výrobců
  • Chemické čištění topných systémů
  • Údržba, opravy solárních systémů ohřevu užitkové vody
  • Plynové a elektrické kotle
  • Projekty i revize